سرور مجازی

vps-1

Server Ram Usage ۱۰۲۴ Mb
Server Cpu ۱Core – ۲۰۰۰Mgz
فضاي هارد ۲۰GB SSD
آپتايم تضمين شده سرور ۹۹.۹۹%
پهناي باند ماهانه بصورت نامحدود

  • لينوکس / ويندوز سيستم عامل (انتخابی)
vps-2

Server Ram Usage ۲۰۴۸ Mb
Server Cpu ۲Core – ۲۰۰۰Mgz
فضاي هارد ۲۵GB SSD
آپتايم تضمين شده سرور ۹۹.۹۹%
پهناي باند ماهانه بصورت نامحدود

  • لينوکس / ويندوز سيستم عامل (انتخابی)
vps-3

Server Ram Usage ۴۰۹۶ Mb
Server Cpu ۳Core – ۲۰۰۰Mgz
فضاي هارد ۳۰GB SSD
آپتايم تضمين شده سرور ۹۹.۹۹%
پهناي باند ماهانه بصورت نامحدود

  • لينوکس / ويندوز سيستم عامل (انتخابی)
vps-4

Server Ram Usage ۶۱۴۴ Mb
Server Cpu ۴Core – ۲۰۰۰Mgz
فضاي هارد ۳۵GB SSD
آپتايم تضمين شده سرور ۹۹.۹۹%
پهناي باند ماهانه بصورت نامحدود

  • لينوکس / ويندوز سيستم عامل (انتخابی)
vps-5

Server Ram Usage ۸۱۹۲ Mb
Server Cpu ۵Core – ۲۰۰۰Mgz
فضاي هارد ۴۰GB SSD
آپتايم تضمين شده سرور ۹۹.۹۹%
پهناي باند ماهانه بصورت نامحدود

  • لينوکس / ويندوز سيستم عامل (انتخابی)
vps-6

Server Ram Usage ۱۲۲۸۸ Mb
Server Cpu ۶Core – ۲۰۰۰Mgz
فضاي هارد ۴۵GB SSD
آپتايم تضمين شده سرور ۹۹.۹۹%
پهناي باند ماهانه بصورت نامحدود

  • لينوکس / ويندوز سيستم عامل (انتخابی)